Lịch sử hình thành và phát triển

Khoa Thủy Sản được mới được thành lập từ tháng 3 năm 2015, trên cơ sở tách ra từ Khoa Chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản cũ. Xuất phát từ bộ môn học Nuôi trồng Thủy sản (2004) – Khoa Chăn nuôi thú y trước đây, bộ môn Nuôi trồng thủy sản được thành lập. Không lâu sau đó, bộ môn đảm đương đào tạo chuyên ngành Nuôi trồng thủy sản. Trước nhu cầu phát triển của ngành thủy sản và mở rộng quy mô đạo tạo của nhà trường với chuyên ngành mới là Bệnh học Thủy sản (2011), bộ môn Môi trường và bệnh thủy sản được thành lập năm 2012. Đến năm 2015, khoa Thủy sản được thành lập với nhiệm vụ phát triển quy mô đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, đáp ứng nhu cầu phát triển của ngành thủy sản Việt Nam nói chung, thủy sản miền Bắc nói riêng. Cho đến nay, khoa Thủy sản đã phát triển và mở rộng quy mô với 3 bộ môn: Nuôi trồng Thủy sản; Môi trường và bệnh Thủy sản; Dinh dưỡng và thức ăn Thủy sản.