SƠ ĐỒ TỔ CHỨC 

 

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

 

PHÓ TRƯỞNG KHOA

PGS.TS. TRƯƠNG ĐÌNH HOÀI

Email: tdhoai@vnua.edu.vn

Mobile: 0984986246

TRƯỞNG KHOA

PGS.TS. KIM VĂN VẠN

Email: kvvan@vnua.edu.vn

Mobile: 0904289042

PHÓ TRƯỞNG KHOA

PGS.TS. TRẦN THỊ NẮNG THU

Email: trannangthu@vnua.edu.vn

Mobile: 0946296268

VĂN PHÒNG

 

TS. ĐẶNG TIẾN DŨNG

Chức vụ: Trơ lý vật tư – quản trị mạng – Công tác SV

Email: dangtiendung78@gmail.com

Điện thoại: 0988.623.120

KS. NGUYỄN THỊ TOÀN

Chức vụ: Trợ lý Tổ chức – văn thư

Email: toan0679@gmail.com

Điện thoại: 0945.116.969

THS. NGUYỄN THỊ NĂNG

Chức vụ:
Trợ lý Đào tạo, KHCN và HTQT

Email: ntnang86@gmail.com

Điện thoại : 0976.087.719