ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG GÂY BỆNH CỦA VI KHUẨN Streptococcus agalactiae SEROTYPE Ia và III TRÊN CÁ RÔ PHI TRONG ĐIỀU KIỆN THỰC NGHIỆM

                                                                              TÓM TẮT

 Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá khả năng gây bệnh của vi khuẩn Streptococcus agalactiae serotype Ia và III trên cá rô phi. Để thực hiện nghiên cứu 10 chủng S. agalactiae phân lập tại miền Bắc năm 2022 được lựa chọn ngẫu nhiên để định danh bằng phương pháp sinh hoá, giám định bằng PCR và sử dụng kỹ thuật multiplex PCR để xác định kiểu serotype. Kết quả cho thấy trong số 10 chủng vi khuẩn đinh danh được, có 7 chủng thuộc S. agalactiae thuộc serotype Ia (ST Ia) và 3 chủng thuộc serotype III (ST III). Kết quả cảm nhiễm trên cá rô phi cho từng serotype cho thấy chủng ST III gây chết sớm và nhanh hơn so với serotype Ia, tuy nhiên tỉ lệ chết tích luỹ sau 14 ngày theo dõi không có sự khác biệt giữa hai serotype. Giá trị LD50 của chủng ST Ia và ST III lần lượt là 2,5 × 104 CFU/cá và 1,9 × 104 CFU/cá. Kết quả đánh giá triệu chứng, bệnh tích đại thể và biến đổi mô học trên cá cảm nhiễm chủng ST Ia và ST III không có sự khác biệt đáng kể. Đây là nghiên cứu đầu tiên xác định sự có mặt của serotype Ia và III gây bệnh trên cá rô phi và đánh giá khả năng gây bệnh trong điều kiện thực nghiệm. Từ khoá: Streptococcus agalactiae, serotype, đặc điểm bệnh lý, rô phi, Việt Nam

https://tapchi.vnua.edu.vn/wp-content/uploads/2023/10/tap-chi-so-10.4.pdf