DANH SÁCH CÁN BỘ KHOA THỦY SẢN

STT

Họ và tên

Bộ môn/tổ VP

Chức vụ

1

PGS.TS. Kim Văn Vạn

Môi trường và Bệnh TS

Trưởng khoa

2

PGS.TS. Trần Thị Nắng Thu

Bộ môn DD & TA

P.Trưởng khoa/

Trưởng BM

3

PGS. TS. Trương Đình Hoài

Môi trường và Bệnh TS

P.Trưởng khoa/

Trưởng BM

4

Phạm Thị Lam Hồng

Bộ môn DD & TA

Giảng viên

5

TS. Nguyễn Thị Mai

Bộ môn DD & TA

Giảng viên

6

Lê Thị Hoàng Hằng

Bộ môn DD & TA

Giảng viên

7

Mai Văn Tùng

Bộ môn DD & TA

Kỹ sư

8

Đỗ Thị Ngọc Anh

Bộ môn DD & TA

Nghiên cứu viên

9

TS. Lê Việt Dũng

Bộ môn NTTS

Trưởng bộ môn

10

Nguyễn Ngọc Tuấn

Bộ môn NTTS

Giảng viên

11

Trần Ánh Tuyết

Bộ môn NTTS

Phó bộ môn

12

TS. Trịnh Đình Khuyến

Bộ môn NTTS

Giảng viên

13

Nguyễn Thị Dung

Bộ môn NTTS

Giảng viên

14

Nguyễn Công Thiết

Bộ môn NTTS

Giảng viên

15

Vũ Đức Mạnh

Bộ môn NTTS

Kỹ sư

16

Ngô Phú Thỏa

Bộ môn NTTS

Nghiên cứu viên chính

17

Lê Thị Cẩm Vân

Bộ môn NTTS

Nghiên cứu viên

18

Hoàng Thị Quế

Bộ môn NTTS

Nghiên cứu viên

19

TS. Đoàn Thanh Loan

Bộ môn MT & Bệnh

Giảng viên

20

Đoàn Thị Nhinh

Bộ môn MT & Bệnh

Giảng viên

21

Trần Thị Trinh

Bộ môn MT & Bệnh

Kỹ sư

22

Đặng Thị Hóa

Bộ môn MT & Bệnh

Nghiên cứu viên

23

Kim Minh Anh

Bộ môn MT & Bệnh

Nghiên cứu viên

24

Đặng Tiến Dũng

Trợ lý Tổ chức, vật tư

Chuyên viên

25

Nguyễn Thị Toàn

Trợ lý TCCB – VP Khoa

Chuyên viên

26

Nguyễn Thị Năng

Trợ lý đào tạo ĐH, SĐH, KHCN và HTQT

Chuyên viên